Ключови данни

   

  • 25,3 милиарда евро брутни записани премии
  •  2,1 милиарда евро нетни банкови приходи
  •  1,2 милиард евро нетна печалба преди данъци
  •  178 милиарда евро активи под управление

  Програма GAP


  Покупката на нов автомобил обикновено е значителна финансова тежест за бюджета на домакинството.

   

  За да се направи застраховка срещу финансовите рискове, свързани с покупката на автомобил, в повечето случаи собственикът сключва застрахователна полица за частично или пълно каско, в допълнение към задължителната застраховка „Гражданска отговорност".


  В случай на тотална щета или кражба  на автомобила, полицата за пълно каско, по правило, ще възстанови само настоящата пазарна стойност на автомобила и при покупка на нов автомобил собственикът ще понесе финансова загуба. Съществуват различни концепции за елиминиране или намаляване на тази финансова загуба, включително застрахователни.

  Ние предлагаме на клиентите на лизингови дружества, сключили договори за лизинг за нови или употребявани леки автомобили GAP застраховка, при която в случай на тотална щета или кражба на застрахования лизингов автомобил се изплаща обезщетение, представляващо процент от цената по фактура на автомобила, в зависимост от момента на настъпване на тоталната щета или кражбата.

  По този начин клиентите ни получават допълнително обезщетение, независимо от обезщетението по сключена от тях каско застраховка, с което могат да покрият първоначалните разходи за покупката на нов автомобил.